Diagnose og behandling - sygemeldte patienter/borgere

 

Ansvarlig for dette speciale er Leif Skive, Direktør for Amadeus Speciallægerne og Speciallæge i Almen Medicin, Idrætslæge

Udredning af kort- eller langtidssygemeldte borgere (typisk fra kommunernes jobcentre) foregår på følgende måde:

(Udredningen af private eller ansatte i firmaer følger samme koncept).

Målgruppe:

Langtidssygemeldte borgere, ofte med komplicerede eller uklare sygdomebilleder, som yderligere kompliceres af mange konkurrerende diagnoser eller symptomkomplekser.

Der vil ofte også være en stor social komponent involveret, som forværres jo længere forløbet har varet.

Der kan også være tale om mere enkle problemstillinger, hvor der blot er meget lang ventetid på udredning i det offentlige system.

Medarbejdere i kommunen som typisk har den sidstnævnte problemstilling, hvor ventetiden forhindrer dem i at komme tilbage til arbejdet. 

Formål med udredning:

Målet er at få udredt borgerens helbredsmæssige problemer med det mindst mulige forbrug af ressourcer.
Det kan kun opnås ved en meget stram styring fra en lægefaglig kompetent person med bred
almen-medicinsk viden, som har erfaring med dette område. 
Derfor varetages denne funktion udelukkende af speciallæge i almen medicin Leif Skive.
Lægens funktion er at vurdere behovet for yderligere informationer og speciallægeudtalelser. Herved bliver det muligt at undgå fordyrende speciallægekonsultationer eller undersøgelser, som måske oveni købet er foretaget i forvejen.

Udredningen skal munde ud i klare anbefalinger vedr. borgerens erhvervsevne, varigheden og sværhedsgraden af evt. nedsat erhvervsevne, evt. skånehensyn, samt om hvorvidt en behandling vil ændre erhvervsevnen eller kun vil forbedre livskvaliteten. Tidsestimat for en forventet forbedring samt prognosen på lang sigt skal ligeledes vurderes.

Flow chart:

Når Amadeus Speciallægerne har modtaget lægelige og kommunale bilag udarbejdes et resume. Borgeren indkaldes til et interview og en forundersøgelse. Resumeet gennemgås og suppleres ud fra borgerens oplysninger, således at der er enighed om sygehistorien og sagens forløb.
Der foretages evt. mindre undersøgelser for at klarlægge symptomerne.
Herefter planlægges forløbet sammen med borgeren.

Supplerende undersøgelser eller/og relevante speciallægetilsyn indhentes. I hele dette forløb følger resumeet patienten, således at de belastende og tidsrøvende gentagelser af samme historie undgås.
Speciallægen er også fri for at skulle klarlægge hele historien, og han bliver bedt om IKKE at udfærdige en komplet speciallægeerklæring, men blot et "tilsyns-notat", hvor han kun beskæftiger sig med det for hans speciale relevante problem.
Det sparer tid og økonomiske ressourcer – og ikke mindst irritation og besvær for borgeren.

Når de(t) planlagte tilsyn og undersøgelser er modtaget, sammenfattes de modtagne konklusioner i en rapport, som giver svar på de ovenfor nævnte spørgsmål. Rapporten vil være udfærdiget i et for ikke-lægefaglige personer læseligt sprog, således at den er umiddelbart tilgængelig for jobcentrets personale, typisk sagsbehandlere.
Der kan blive tale om at indkalde til en konference i særlige tilfælde, men under alle omstændigheder vil konklusionerne blive drøftet tværfagligt mellem de involverede specialister, før endelig rapport udfærdiges.

Rapporten vil blive fremsendt til borgeren, kommunen og til egen læge (såfremt borgeren har givet tilladelse).

Ofte vil vi også have inddraget egen læge mere aktivt – fx foreslået et behandlingsforløb, således at borgeren kommer videre uden unødig ventetid.

Hvis sagen drejer sig om en kommunal medarbejder, vil kommunen kun modtage en rapport, som udtaler sig om erhvervsevnen. Rapporten med lægelige oplysninger vil blive sendt til medarbejderen og egen læge, såfremt borgeren har givet tilladelse.

Tidsramme:

Som et udgangspunkt regner Amadeus Speciallægerne med at bruge ca. 4 uger til hele forløbet.
Der kan være komplicerende faktorer, som forlænger forløbet, men det vil være meget sjældent, at der går mere end 8 uger, før rapporten er kommunen i hænde.

 

I henhold til seneste lovgivning vil vi fremover tale om borgerens/medarbejderens "funktionsevne" og altså ikke bruge termen "erhvervsevne". Men det forhindrer os ikke i at komme med et skøn over borgerens/medarbejderens grad af "funktionsevne-nedsættelse" samt at angive evt. "skånehensyntagende initiativer", som kan bedre funktionsevnen. Der vil ligeledes som tidligere være et skøn over prognose – både helbredsmæssigt og tidsmæssigt.

 

 

 

 

 

Flash 2
amadeuslaegerne.dk Tornekrogen 38 3500 Værløse Phone: +45 20402644 info@a-laegerne.dk

Amadeus

design, graphics, coding

I design, I do graphics, I code

http://amadeuslaegerne.dk/artikel.asp?id=1151&mid=25